Zdravé regióny

Zdravé regióny znamenajú zdravé kraje, zdravé oblasti, zdravé mestá, zdravé mestské časti, zdravé obce a zdravé komunity.

Poslaním iniciatívy Zdravé Regióny je podpora nasledovných aktivít

1

Tvorba regionálnych politík zdravia

2

Budovanie regionálnych kompetentností a kapacít v oblasti rozvoja zdravia

3

Proces regionálnej integrácie zdravotných a sociálnych služieb

4

Rozvoj regionálnej verejnej správy a verejných služieb v starostlivosti o zdravie

5

Participácia regionálnej profesnej samosprávy na verejnej správe a rozvoji zdravotných a sociálnych služieb

6

Investície do regionálnych zdravotných a sociálnych služieb a rozvoja súvisiacej lokálnej ekonomiky

7

Zvýšenie regionálnych kompetencií a objemu prostriedkov v prospech regionálneho rozvoja zdravia

8

Prenos poznatkov do plánovania a výkonu regionálnych politík zdravia s cieľom zvýšenia schopnosti dosahovať výsledky a zmeny na regionálnej úrovni

Naše aktivity

Oslovili sme pred župnými voľbami kandidátov na županov v jednotlivých krajoch s krátkym prieskumom ich názorov a postojov  v oblasti zdravotníctva.
Odpovede kandidátov na naše otázky nájdete na tejto stránke.

Program na podporu etablovania Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS)

  • Okrúhle stoly k programu CIZS
  • Základné princípy programu CIZS
  • Regionálne Masterplány etablovania CIZS

Regionálne platformy ZDRAVÝ REGIÓN slúžia na spoluprácu regionálnych skupín a inštitúcií pre dosahovanie spoločných cieľov a sú koordinované a podporované iniciatívou ZDRAVÉ REGIÓNY.

Hlavnými oslovenými účastníkmi platformy sú VÚC, mestá v regióne, regionálne komory zdravotníckych pracovníkov, ďalší regionálni reprezentanti zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov ako aj ďalšie partnerské organizácie v regióne.

Spolupráca regionálnej iniciatívy sa uskutočňuje prostredníctvom projektov. V súčasnosti regionálne iniciatívy spolupracujú prostredníctvom nasledovných projektov:

  • Regionálna Politika Zdravia
  • Regionálny Masterplán zdravotných a sociálnych služieb

Iniciatíva Zdravé Regióny poskytuje regiónom, mestám, obciam a komunitám poradenstvo pri tvorbe Regionálnych politík zdravia a ich implementácii.

Kontakt

Ján Králik

Od roku 2002 pracuje pre verejný, súkromný a neziskový sektor v zdravotníctve na Slovensku aj v zahraničí. Predmetom jeho dlhodobého profesionálneho záujmu sú inovácie v oblasti zdravotníckych služieb, zdravotníckej informatiky a spracovania údajov, zdravotníckych technológií, zdravotnej politiky, regionálneho zdravotníctva ako aj spolupráce verejného a súkromného sektoru v zdravotníctve. Spolupracuje predovšetkým s expertmi z Európy a Izraela a podporuje myšlienku čo najužšej spolupráce krajín strednej a východnej Európy v oblasti zdravia a zdravotníctva.

Monika Trechová

Od roku 1999 pracuje v manažérskych pozíciách zdravotníckych zariadení a vo vrcholových funkciách stavovskej organizácie v zdravotníctve. Svoj záujem orientuje predovšetkým na inovácie v oblasti vzdelávania a kompetencií zdravotníckych pracovníkov, zdravotnej politiky štátu, modelovania zdravotníckeho systému na regionálnej úrovni vrátane regionálnej politiky podpory zdravia. Kontinuálne sa podieľa na tvorbe legislatívnych zmien, ktoré povedú k zvyšovaniu efektivity, kvality a transparentnosti v zdravotníctve pri zohľadnení etických princípov zameraných predovšetkým na zaistenie maximálnej bezpečnosti pacienta.

Andrea Hagovská

Od roku 1999 sa venuje problematike regionálneho rozvoja a dopadu rôznych sektorových politík a stratégií na konkurenčnú výhodu a výkonnosť regiónov. Je konzultantom pre projekty verejného, súkromného i neziskového sektora a spolupracuje s mnohými medzinárodnými organizáciami ako sú OECD, Svetová banka a USAID. Podporuje rozvoj občianskej spoločnosti a miestne komunity pri tvorbe projektov v oblasti vzdelávania, zdravia a zdravotníctva.

Adresa

  • Zdravé Regióny
  • ℅ SKIZP
  • Drieňová 27
  • 826 56 Bratislava
  • Slovensko

Kontkat

Prosíme kontaktujte nás na adrese info@zdraveregiony.sk