Prečo potrebujeme regionálne zdravotníctvo

Prečo potrebujeme regionálne zdravotníctvo
Čo znamená "regionálne"
Za región môžme považovať administratívne alebo funkčne vymedzenú oblasť ako je samosprávny kraj, okres, skupina miest a obcí, mestská funkčná oblasť, samotné mesto, obec alebo ich časť. Na každej z týchto úrovní môžu a majú byť vykonávané plánovacie a implementačné aktivity v oblasti zdravia a zdravotníctva.
Čo znamená "zdravotníctvo"

Na regionálnej úrovni ide predovšetkým o koordináciu, reguláciu či zabezpečenie služieb a ich rozvoja (vrátane investovania do infraštruktúry a ľudských zdrojov). Čo sa týka typu služieb, ide vždy o prepojené oblasti zdravotnej starostlivosti, podpory zdravia a súvisiacich sociálnych služieb.

Na regionálnej úrovni je možné zaviesť aj systém financovania služieb. Je mnoho krajín a regiónov, kde takýto systém financovania úspešne funguje.

Spektrum problémov, ktoré je možné na regionálnej a miestnej úrovni riešiť siaha od nedostatku ambulantných lekárov, nízku dostupnosť služieb, nedostatočnú koordináciu či kvalitu starostlivosti, obnovu a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry, ovplyvňovanie determinantov zdravia až po riešenie špecifických zdravotných potrieb mladých ľudí, seniorov, marginalizovaných, sociálnych, diagnostických (napr. diabetici, kardiaci, obézni a závislí ľudia,…) a ďalších skupín obyvateľstva.

Neexistencia regionálneho prístupu k zdravotníctvu je príčinou zhoršovania v oblasti zdravotníckych služieb
Súčasné problémy a oprávnená nespokojnosť so službami v oblasti zdravotníctva má svoje príčiny. Jednou z hlavných príčin je to, že za dostupnosť a kvalitu služieb v konkrétnom mieste nie je prakticky nikto zodpovedný a nenesie politické alebo ekonomické dôsledky za ich zlý stav. To sa týka predovšetkým ministerstva zdravotníctva a zdravotných poisťovní. Na druhej strane sú predovšetkým VÚC, mestá a obce už v súčasnosti konfrontované s nespokojnosťou obyvateľov so zhoršujúcou sa situáciou, avšak tieto nedisponujú potrebnými kompetenciami a kapacitami, aby ju mohli aktívne riešiť.
Regionálne zdravotníctvo reálne funguje
Síce nie na Slovensku, ale v mnohých vyspelých krajinách áno. Dôvody úspešného fungovania regionálneho zdravotníctva sú predovšetkým:
 • malá geografická a sociálna vzdialenosť medzi občanmi, poskytovateľmi služieb a verejnou správou,
 • rýchlosť reakcie pri riešení problémov,
 • silnejšia motivácia aktérov riešiť problémy,
 • lepšie možnosti komunikácie a spolupráce medzi aktérmi,
 • jednoduchšie a priamočiarejšie vymáhanie nápravy,
 • porozumenie situácii, jej skutočným príčinám a predovšetkým dôverná znalosť potrieb ľudí,
 • reálna možnosť integrovať, koordinovať a úspešne intervenovať a inovovať,
 • môžnosť optimálne alokovať verejné prostriedky a mobilizovať súkromnú iniciatívu.
Žiadnu z kľúčových výhod regionálneho zdravotníctva nie je možné dosiahnuť na centrálnej (celoslovenskej) úrovni. Zdravotnícke služby orientované na skutočné potreby ľudí je možné dosiahnuť iba s využitím špecifických možností regionálneho zdravotníctva.
Predpoklady pre úspešné fungovanie regionálneho zdravotníctva
Aby mohlo regionálne zdravotníctvo naplno fungovať, a priniesť očakávane výsledky, musia byť postupne splnené nasledovné predpoklady:
 • vôľa riešiť zdravotnú situáciu obyvateľov v regiónoch Slovenska,
 • kompetentnosť v plánovaní a realizácii politík na miestnej a regionálnej úrovni,
 • dostatočné legislatívne kompetencie regionálnej a miestnej verejnej správy / samosprávy na území regiónu,
 • stabilný zdroj financovania v rozsahu zodpovedajúcom skutočným potrebám regiónov.
Regionálne zdravotníctvo je prirodzený stav, do ktorého sa treba vrátiť aj na Slovensku. S podporou našej iniciatívy môžete začať hneď.

V1.0